Ochrana osobných údajov

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom tejto stránky je spoločnosť: Clívia 1 kvetinárstvo s.r.o., IČO: 45 931 976, so sídlom J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 19261/S. Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.. Pri Vašej registrácii na stránku spracovávame Vašu emailovú adresu. K registrácii využívame i iné osobné údaje ako adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, ktoré Vám následne uľahčia nákup na našich stránkach. Pri platbe za služby spracovávame Vaše meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, email, číslo Vášho bankového účtu za účelom zrealizovania platby. V prípade zasielania newslettera spracovávame Vašu emailovú adresu, prípadne meno a priezvisko. V prípade, ak posielate kyticu inej osobe, ako ste Vy, tak spracovávame i meno, priezvisko, adresu doručenia a telefónne číslo obdarovanej osoby, ktoré však ihneď po vybavení objednávky skartujeme. Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len za účelom, na ktorý nám boli udelené. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je v prípade newslettera Váš súhlas, v prípade zrealizovania nákupu je to potreba plnenia kúpnej zmluvy, resp. komunikácia v rámci tzv.  predzmluvných vzťahov  čo znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám tovar nemôžeme predať a vyexpedovať. Ak si vytvárate na našej stránke konto – účet, tak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu a poskytnutia Vašich údajov k registrácii v kombinácii s potrebou plniť povinnosti zo zmluvy, pretože registrácia je väčšinou podmienkou k zrealizovaniu nákupu. Ďalším dôvodom je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, pretože registráciou získate niektoré výhody ako automatické preklopenie Vašich údajov do objednávkového formulára a iné výhody, ako napríklad prehľad o Vašich predošlých nákupoch, získanie zliav za zrealizované nákupy podľa našich všeobecných obchodných podmienok alebo v dôsledku spracovania  údaja o narodení Vám poskytneme narodeninovú zľavu.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým s tým budete súhlasiť. Sú totiž potrebné na udržiavanie Vášho užívateľského konta a zasielanie newslettera. Údaje ktoré nám poskytujete pri objednávke tovaru by sme mohli po každej objednávke vymazať, avšak následne by sme nemohli viesť evidenciu Vašich nákupov a poskytovať Vám vernostné  a narodeninové zľavy. Z tohto dôvodu je ich spracovávanie nevyhnutné.  Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, t.j. nechcete byť na stránke zaregistrovaný, nechcete dostávať newsletter alebo nechcete, aby sme spracovávali žiadne Vaše údaje, máte právo “byť zabudnutý”. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať (buď všetkých, alebo len časti z nich) tým, že nám túto Vašu požiadavku oznámite. Ak chcete zrušiť Vaše konto alebo požadovať vymazanie Vašich údajov, prípadne máte akékoľvek otázky ohľadom Vašich osobných údajov a ich  spracovávania našou spoločnosťou, môžete sa obrátiť na: info@poslikvetydomov.sk alebo písomne na adresu prevádzkovateľa Clívia 1 kvetinárstvo s.r.o., J.Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica, prípadne telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 900 888.

Ako s Vašimi údajmi nakladáme

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje “nepredávame” tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne v nevyhnutnom rozsahu externá účtovná spoločnosť, ktorú sme zaviazali dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Pri prehliadaní si našej internetovej stránky používame súbory Cookies, o ktorých sa dozviete viac v časti Cookies. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. V niektorých prípadoch používame i Cloudové služby, pričom poskytovateľ tejto Cloudovej služby môže dáta skladovať i na území, ktoré je mimo EÚ.

Cookies

“Cookies” sú informácie, ktoré sa prenášajú a ukladajú z webovej stránky na hard disk užívateľov za účelom zachovania záznamu. Cookies umožňujú, aby sa na webovej stránke uchovali dôležité informácie a nastavenia, vďaka ktorým sa používanie stránky stáva pre zákazníka pohodlnejšie. Existuje viacero druhov Cookies. My využívame len tie, ktoré Vám uľahčujú prehliadanie web stránky. Používame tiež Cookies, ktoré evidujú údaje o návštevnosti našej web stránky čo sa týka celkového počtu zákazníkov a vďaka Cookies tiež vieme, či ste už našu stránku navštívili. Podľa tohto vieme aký tovar nakupujete a následne Vám môžeme ponúkať také produkty, ktoré si myslíme že by Vás oslovili. Aby ste o Cookies vedeli, používame notifikáciu vo forme pop-up okna. Ak si neželáte, aby sme Cookies používali, máte možnosť ich používanie obmedziť nastavením Vášho internetového prehliadača. Používanie niektorých druhov Cookies totiž nie je možné z našej strany technicky  úplne zablokovať. Štandardne väčšina internetových prehliadačov a zariadení dostupných na trhu je nastavená tak, že akceptuje ukladanie súborov Cookies. Každý má možnosť definovať podmienky požívania súborov Cookies prostredníctvom nastavenia vlastného internetového prehliadača alebo vlastného zariadenia. To znamená, že je možné napr. čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo celkom vypnúť možnosť ukladania súborov Cookies –môže to ale ovplyvniť niektoré funkcie internetovej stránky a nebude ju možné plnohodnotne používať.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Údaje sú uchovávané i na servery, ktorý sa nachádza v našich prevádzkových priestoroch. Využívame i proxy server. Túto internetovú stránku prevádzkujeme prostredníctvom webhostingu, ktorý pre nás poskytuje EuroServer.sk, s. r. o.

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú (“dotknutá osoba”) máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom kvety@clivia.sk, na bezplatnom telefónnom čísle 0800 900 888 alebo písomne na adrese prevádzkovateľa Clívia 1 kvetinárstvo s.r.o., J. Kráľa 3, 974 01 Banská Bystrica.

Spoločnosť Clívia 1 kvetinárstvo s.r.o.

Menu